Webovéstránky.net

Podporujeme Vaše podnikání

Kontakt

Kontaktujte nás na

nebo pomocí

  • kontaktního formuláře zde:

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

1.    Tyto Smluvní podmínky hostingových služeb Webovéstránky.net (dále jen "Podmínky WS") jsou součástí „Všeobecných smluvních podmínek služeb (dále jen "VOP").
2.    Použití těchto Podmínek HS má přednost před použitím VOP.
3.    Mezi hostingové služby se řadí webhosting a služba WS Disk.
4.    Webhosting je poskytnutí prostoru na serverech Provozovatele pro provoz WWW stránek na doméně 2. úrovně, s podporou e-mailových schránek pro doménu a databází.
5.    Služba WS Disk je pronájem diskového prostoru na serverech Provozovatele za účelem soukromého ukládání souborů.
6.    Smluvní vztah trvá i poté, co Zákazník přestěhuje své aplikace, WWW stránky a další data k jinému provozovateli a přestane služby Provozovatele využívat. Zákazník musí v takovém případě službu řádně vypovědět a to vyplněním formuláře výpovědi na stránkách zákaznického centra nebo vyplněním kontaktního formuláře, přičemž je povinen se řádně autorizovat.
7.    Přístupové údaje (přihlašovací jména a hesla) jsou při zřízení služby zasílány na e-mailovou adresu Zákazníka, uvedenou u služby v údajích o odběrateli. Při zapomenutí hesla není možné heslo Zákazníkovi znovu zaslat, protože si je Provozovatel z bezpečnostních důvodů ve svých databázích neeviduje. V takovém případě si musí zákazník nastavit nové heslo zasláním autorizované žádosti kontaktním formulářem nebo emailem.

Webhosting

1.    Webhosting zahrnuje provoz WWW stránek pro doménu 2. úrovně na serveru Provozovatele. Zákazníkovi je vyhrazen prostor na WWW serveru, na který je možné umístit své WWW stránky. Server běží na operačním systému Linux, je možné využít technologii PHP.
2.    Webhosting zahrnuje též provoz e-mailových služeb pro příslušnou doménu. Zákazníkovi je vyhrazen prostor na e-mailovém serveru, na kterém si může Zákazník vytvářet jednotlivé e-mailové schránky a přistupovat k nim pomocí protokolů POP a IMAP a dále může odesílat e-maily protokolem SMTP. Počet e-mailových schránek není omezen, je však omezen celkový prostor, který je e-maily obsazen.
3.    Webhosting zahrnuje též možnost objednat si jednu nebo více databází. Jejich počet a typ není omezen, je však omezen celkový obsazený prostor.
4.    Webhostingové služby jsou provozovány na sdílených serverech, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení serveru jinými zákazníky. Provozovatel rychlost webhostingových služeb nijak negarantuje. Jestliže má zákazník vyšší požadavky, doporučuje se přejít na vyšší varianty hostingových služeb (virtuální servery).
5.    Prostor pro WWW stránky je omezený pouze objednanými parametry služby. Smí být však využit pouze pro umístění dat, která nejsou v rozporu s kapitolou „Vyloučení z provozu“ všeobecných smluvních podmínek.
6.    V prostoru daného webu smí být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směřuje na ně z tohoto webu odkaz. Webhosting neslouží jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných WWW prezentací. Celý web musí být umístěn a provozován ze serverů Provozovatele, webhosting nelze použít např. jen jako úložiště pro soubory ke stažení. Soubory, jejichž umístění v prostoru webu není dle názoru Provozovatele opodstatněné, je Provozovatel oprávněn smazat.
7.    Podrobnosti, technické specifikace a konkrétní omezení webhostingových služeb jsou uvedeny na stránkách Provozovatele.
8.    Data webhostingů jsou zálohována 1x denně a to až do velikosti projektu 2 GB. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém jsou služby provozovány. Jestliže zákazník požaduje obnovu dat ze zálohy v případě, že ztráta dat nebyla způsobena Provozovatelem či poruchou jeho technologie, je taková obnova zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
9.    K webhostingu je poskytována zákaznická podpora pouze e-mailovou komunikací či použitím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele, a to v době uvedené na internetových stránkách Poskytovatele v sekci Kontakt. Mimo tuto dobu je poskytován pouze technický dohled a řešení poruch služeb.
10.    V případě překročení limitu obsazeného prostoru u e-mailových služeb není Zákazníkovi umožněn příjem dalších e-mailových zpráv (zprávy jsou e-mailovým serverem odmítány).
11.    V případě překročení limitu obsazeného prostoru u databází je Zákazník Provozovatelem vyzván k napravení situace. Zákazník je povinen velikost obsazeného prostoru snížit nebo se s Provozovatelem dohodnout na podmínkách navýšení tohoto prostoru. Jestliže Zákazník nadále překračuje povolené limity, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.

Služba WS Disk

12.    Služba WS Disk zahrnuje pronájem diskového prostoru na serverech Provozovatele za účelem soukromého ukládání souborů. Diskový prostor je zpřístupněn přes několik protokolů pro sdílení a práci se soubory, detaily jsou uvedeny v aktuální specifikaci služby na stránkách Provozovatele.
13.    Diskový prostor je určen pouze pro vlastní potřebu Zákazníka. Nesmí být využíván k veřejnému ukládání, sdílení či stahování souborů. Zákazníkovi je především zakázáno veřejně uvádět přístupové údaje do prostoru či odkazy na soubory v tomto diskovém prostoru.
14.    Součástí služby WS Disk nejsou žádné skriptovací ani programovací technologie. Jedná se o pouhé statické umístění souborů do pronajatého diskového prostoru.
15.    Diskový prostor má pevně danou velikost a pevně daný max. počet umístěných souborů dle zvolené varianty služby. Do tohoto prostoru a do počtu souborů se započtává vše, co Zákazník do diskového prostoru umístí, včetně případných dalších dat a souborů, která jsou k provozu služby nutné. Pokud je celkový prostor či max. počet souborů vyčerpán, není Zákazníkovi umožněno nahrávat další soubory.
16.    Diskový prostor smí být využit pouze pro umístění dat, která nejsou v rozporu s kapitolou „Vyloučení z provozu“ všeobecných smluvních podmínek.
17.    Služba WS Disk je provozována na sdílených serverech a diskových polích, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení serveru či diskových polí jinými zákazníky. Provozovatel rychlost těchto služeb nijak negarantuje.
18.    Data na diskovém prostoru nejsou Provozovatelem zálohována, pokud není dohodnuto jinak. Zákazník je povinen zálohu dat provádět sám svými prostředky.
19.    Data na diskovém prostoru nejsou Provozovatelem šifrována. Pokud si chce Zákazník ukládat citlivá data, doporučujeme je před přenosem do diskového prostoru zašifrovat.
20.    Poskytovatel nabízí pouze obecné informace a návody ke způsobu připojení diskového prostoru k počítači klienta. Konfigurace klientské části a řešení případných potíží spojení, které nejsou způsobeny Provozovatelem, jsou plně v režii Zákazníka.
21.    K některým hostingovým službám je služba WS Disk poskytována zdarma. Při pozastavení či zrušení příslušné hostingové služby je také pozastavena či zrušena odpovídající služba WS Disk (včetně případného úplného smazání dat na diskovém prostoru bez možnosti jejich následné obnovy).

Vyúčtování a platby

1.    Provoz hostingových služeb se hradí formou předplatného dle dohodnutých podmínek ve smlouvě o poskytování služeb.
2.    Po objednání služby vystaví Provozovatel Zákazníkovi zálohovou fakturu na první předplatné období. Teprve po uhrazení této zálohové faktury zřídí Provozovatel Zákazníkovi objednanou službu.
3.    Provozovatel vystaví Zákazníkovi zálohovou fakturu (výzvu k platbě) na další období nejméně 10 dní před vypršením předplaceného období.
Změny varianty služby
1.    Zákazník může prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele zažádat o přechod na jinou variantu této služby, rozšíření datového prostoru či zřízení nebo zrušení jiné příplatkové služby. V této žádosti se musí Zákazník prokázat svými přihlašovacími údaji k zákaznickému účtu WS. Zákazník v žádosti uvede, ke kterému dni žádá provést změnu.
2.    Jestliže se jedná o přechod na vyšší variantu služby či zřízení příplatkové služby, vystaví Provozovatel Zákazníkovi fakturu na rozdíl částky, kterou se uhradí rozšíření služby do konce aktuálního předplatného období. V následné zálohové faktuře bude zahrnuta rozšířená služba na celé další předplatné období.
3.    Jestliže se jedná o přechod na nižší variantu služby či o zrušení příplatkové služby, Provozovatel Zákazníkovi nevrací rozdíl z částky zaplacené za aktuální předplatné období. Cena za službu bude snížena až na zálohové faktuře na další předplatné období.
4.    Při ukončení provozování služby se Zákazníkovi částka za nevyužitou část předplaceného období nevrací.
Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky
1.    Provozovatel garantuje dostupnost a funkčnost hostingových služeb. Jestliže je služba nedostupná z důvodu poruchy více než 5 minut v kalendářním měsíci, náleží Zákazníkovi kompenzace ve formě slevy 0,5% za každou další započatou hodinu nedostupnosti, nejvýše však částka odpovídající měsíčnímu (v případě měsíčního předplatného) nebo ročnímu (v případě ročního předplatného) poplatku za provoz služby. Tato sleva je poskytnuta v prvním měsíci následujícího předplatného období, které ještě nebylo Zákazníkem uhrazeno, popř. poskytnutím odpovídajícího počtu dní zdarma. Do doby nedostupnosti, za kterou náleží Zákazníkovi kompenzace dle druhé věty tohoto odstavce, se nezapočítává doba nedostupnosti systému během plánovaných odstávek.

Doba trvání dohody a její zánik

1.    Smlouva o poskytování placených služeb se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.
2.    Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.